مدار بوستر آنتن های UHF

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار بوستر آنتن های UHF

یک مدار فوق العاده وساده که برای تقویت امواج محدوده تلویزیونی UHFمی توانید ازآن به عنوان یک مدار تقویت کننده ،درمناطقی که سیگنال های تلویزیونی ضعیف هستند استفاده کنید ولذت ببرید.این مدار مجهز به فیلترهای حذف نویز بوده وازنظر نویزپذیری بسیارمانسب است. ب...