گیرنده اف ام بسیار ساده

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » گیرنده اف ام بسیار ساده

  ساده ترین گیرنده امواج اف ام رادرشکل زیر مشاهده می کنید که با قطعات بسیارکمی ساخته می شود.دراین مدارازخازنهای سرامیکی استفاده شده است که بدون پلاریته هستند وهمین امر طراحی PCBمدار راساده می کند.همچنین فقط ازدوعدد مقاومت بهرع می بردوتغذیه آن با6ولت دی...