مدارارسال مکالمات خط تلفن روی موج اف ام رادیو

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارارسال مکالمات خط تلفن روی موج اف ام رادیو

بوسیله این مدارمی توانید مکالمات خط تلفن خود رامدوله کرده ومحدوده فرکانسی اف ام 88مگاهرتزتا92مگاهرتزارسال کنید تابتوانید آنرادرنقاط مختلف منزلتان ازطریق رادیوگوش دهید.نکته جالب اینست که این مداربرای کارکردن نیازی به منبع تغذیه خارجی مانند باتری یا آداپ...