فانکشن ژنراتور 1Hz - 2MHz Function Generator

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » فانکشن ژنراتور 1Hz - 2MHz Function Generator

فانکشن ژنراتوریک ابزاربسیارکاربردی برای آزمایشات مربوط به مدارهای الکترونیک ومخابراتی می باشد که قادر است امواجی را درمحدوده فرکانس چندهرتز تاچند مگاهرتز تولید کند. مدار زیر قادراست تا شکل موجهای سینوسی،مربعی ومثلثی را درمحدوده 1هرتز تا2مگاهرتز تولید ک...