فلاشر0.3تا1.5ولتی جذاب

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » فلاشر0.3تا1.5ولتی جذاب

یک مداربسیارساده برای ساخت یک فلاشرجذاب که میتواندباولتاژی درمحدوده 0.3تا1.5ولت کارکند.