پروژه دماسنج آکواریوم

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه دماسنج آکواریوم ماهی

اگرمی خواهید یک سیستم بسیار دقیق کنترل دمابرای آکواریوم خودبسازید ادامه مطلب رادنبال کنید.  این مداربااستفاده ازآی سی UAA170 ICطراحی وساخته شده است ومی توانددمای آب رادرمحدوده 4تا19درجه سانتیگراداندازه گیری کرده وبرروی نمایشگرال ای دی خود به صورت گرافی...