پروژه لاجیک پراب تراشه های TTL,CMOS

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه لاجیک پراب تراشه های CMOS

 لاجیک پراب ابزاری بسیارکاربردی درهنگام کاربامدارات دیجیتالی است که وضعیت صفرL بایک Hبودن نقاط مختلف مدارات دیجیتال راباL,Hمشخص می کند.این لاجیک آنالایزر ساده برای عیب یابی و تجزیه و تحلیل مدارات دیجیتال و میکروکنترلر بسازید .