سه آمپلی فایرباتوان پایین بااستفاده ازآی سی های LM380,LM386,TDA7052

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » سه آمپلی فایرباتوان پایین بااستفاده ازآی سی های LM380,LM386,TDA7052

علاقه مندان به الکترونیک امروز سه آمپلی فایر ۱ وات و ۲ وات و ۵ وات رو برای شما قرار می دهم که با استفاده از سه آی سی TDA7052 , LM386 ,LM380  ساخته شده است هر سه آی سی مخصوص ساخت آمپلی فایر هستند.LM380,LM386,TDA7052   راجب این آی سی هاونحوه عملکردآنان م...