پروزه رقص نورACبا5لامپ رشته ای 100وات

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه رقص نورACبالامپهای رشته ای

این هم مداررقص نوربالامپهای رشته ای .لازم به ذکراست که برای راه اندازی این مدارمی بایست ازیک باتری 9ولتی یا یک آداپتور9ولتی به عنوان منبع تغذیه استفاده کنید.البته می توانیدخودتان مدارتغذیه رابسازید.برای دیدن تصویردرابعادواقعی برروی آن کلیک کنید.