پروزه رگولاتورشارژباتری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروزه رگولاتورشارژباتری

ازاین مداربسیارساده وکم هزینه می توانیدبرای شارژ باتری های 12ولتی قابل شارژاستفاده کنید.برای دیدن تصویردرابعادواقعی برروی آن کلی...