پروژه منبع تغذیه متقارن متغییراز1.2ولت تا20ولت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه منبع تغذیه متقارن متغییراز1.2ولت تا20ولت

باساخت این مدارمی توانیدیک منبع تغذیه متقارن قابل تنظیم داشته باشیدکه جوابگوی اکثر نیازهای شمادرساخت وآزمایش مدارات الکترونیک می باشد.برای دیدن تصویردرابعادواقعی برروی آن کلی...