پروژه شارژرخورشیدی موبایل

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » شارژرخورشیدی موبایل

مداری که مشاهده می کنیدیک شارژرخورشیدی موبایل وتبلت می باشدکه مجهزبه سیستم ایمنی قطع خودکاربعدازاتمام شارژمی باشد. برای دیدن تصویردرسایزبزرگ برروی آن کلیک کنید.