مدار یکسو کننده تمام موج دقیق با آی سی OP77

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار یکسو کننده تمام موج دقیق

برای اینکه یک ولتاژ کمتر از 0.7 ولت را یکسو سازی کنیم نیاز به یک یکسو کننده تمام موج دقیق دارید..همانطور که می دانید یکسو کننده های دیودی نمی توانند موج هایی در حد میلی ولت را یکسو کنند.برای این کاراز مدارات یکسوکننده ی آپ امپی استفاده می کنند،مانند مد...