ایزوله کردن مدارات الکترونیک قدرت باآی سی MOC3052

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار کاربردی برای درایو MOC3052

یکی از مشکلات بزرگ درطراحی مدارات الکترونیک باتوان بالا هنگام استفاده ازقطغات الکترونیک قدرت مانندترایاک ،درایو کردن تریاک ها است که باعث بالا رفتن حجم مدار برای تحریک می گردد. از دیگر مشکلات ایزوله کردن بخش مدار قدرت که تریاک به آن متصل می باشد از بخش...