رطوبت سنج خاک گلدان و مدار آبیاری اتوماتیک

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت »  رطوبت سنج خاک گلدان و مدار آبیاری اتوماتیک گیاه

یک پروزه بسیارجذاب برای کسانی که می خواهندیک سیستم آبیاری هوشمندبسیارساده وارزان قیمت داشته باشند.مدارزیربااندازه گیری میزان رطوبت خاک درصورتی که رطوبت خاک ازسطح تعیین شده مان کمترشودسیستم آبیاری خودکارراکه ازیک شیربرقی 12ولت DCبهره می برد را ،راه اندا...