پروژه دماسنج باسنسورLM35ونمایشگرسون سگمنت بدون میکرو

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه دماسنج باسنسورLM35ونمایشگرسون سگمنت بدون میکرو

اینهم یک پروژه بسیارجالب برای دوستانی که به دنبال یک ساخت دماسنج دقیق ساده بااستفاده ازسنسورLM35بدون استفاده ازمیکروکنترولرمی باشند.امیدوارم موردتوجهتان واقع شود.دراین پروزه ازنمایشگرسون سگمنت برای نشان دادن دمااستفاده شده است.