پروژه میکروفون مخفی بسیارحساس

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه میکروفون مخفی بسیارحساس

به کمک این مدارشخص می تواندمکالمات انجام شده دریک اتاق راازراه دورشنودکند.مداردارای حساسیت بسیاربالایی می باشدکه ازیک تقویت کننده ترانزیستوری فوق العاده بهره می بردکه دارای گین بالایی می باشد.بنابرین به راحتی قادراست سیگنالهای ضعیف رابه خوبی تقویت کند.