مدار حساس به صدا

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه مدار حساس به صدا

این مدار به صدا حساس می باشد اگر صدایی جلوی میکروفن باشد LED روشن می شود می توانید از آن به عنوان سنسور صدا استفاده کنید.   برای مشاهده تصویر درابعادواقعی برروی آن کلیک ...