فرستنده FM دور برد

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » فرستنده FM دور برد

امروز تصمیم دارم این مدار رو که یک فرستنده با برد ۲ تا ۵ کیلومتر هست رو معرفی کنم . اما قبل از شروع صحبت در مورد مدار فرستنده باید در مورد اینکه چرا خیلی از مدارات فرستنده به برد ذکر شده نمی رسند را توضیح بدم . ساخت فرستنده ها به طور کلی دقت زیادی رو ط...