رله تحریک شونده ویدئویی

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » رله تحریک شونده ویدئویی

این مدار با دریافت سیگنال ویدئو در ورودی خود یک رله را فعال میکند. از جمله کاربردهایی که برای این مدار می توان در نظر گرفت عبارتند از روشن کردن تلویزیون های قدیمی که کنترل از راه دور ندارند وقتی که شما ویدیو یادستگاه VCDخودرارا روشن می کنید روشن کردن ب...