مبدل RS232 به TTL و بلعکس

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مبدل RS232 به TTL و بلعکس

  برای ارتباط میکرو کنترلر با کامپیوتر از پورت سریال COM موجود بر روی کامپیوتر استفاده می کنیم که از پروتکل ارتباطی RS232 استفاده میکند. در RS232 سطح ولتاژ -12 ولت برای منطق 1 و سطح ولتاژ +12 برای منطق صفر در نظر گرفته شده است و این در صورتی است که در ...