کنترل از راه دور مادون قرمز

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » کنترل از راه دور مادون قرمز

دراین پروژه ساده می توانیدباساختن یک فرستنده گیرنده مادون قرمزارزان قیمت هروسیله ای راباکنترل ازراه دور خاموش وروشن کنید مدار فرستنده یک تن را از طریق LED مادون قرمز ارسال می نماید.گیرنده نیز این تن را آشکار نموده و رله را فعال میکند.جهت تنظیم مدار کلی...