مدارتسترکریستال

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتسترکریستال

مداری که در ادامه مطلب  مشاهده خواهیدکرد . یک مدار ساده تست کریستال می باشد . این مداربسیارساده باقطعات ارزان قیمتی ساخته می شودومی تواندشمارائرتشخیص صحت کریستالهای مختلف یاری کند.این مداربرای تعمرات نوت بوک وسیستمهای دیجیتالی بسیارمفیدمی باشدکه قادرست...