تبدیل پالس PWM به آنالوگ

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » lمدارتبدیل پالس PWM به آنالوگ

در صورتی که به ورودی مدار پالس PWM داده شود خروجی مدار از نوع ولتاژ خواهد بود و یکی از کاربرد های این مدار بدین صورت میباشد که مثلا اگر شما یک دماسنج داشته باشید و بخواهید دور فن نسبت به دمای محیط تغییر کند، میتوانید نسبت به دما یک پالس PWM ایجاد کرده ...