مدارتشخیص نشت گاز

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت »  مدارتشخیص نشت گاز

باخریدیک ماژول سنسورگازMQ6وقراردادن آن درمدارزیرمی توانیدیک سیستم تشخیص گازساده بسازید. [www.mortezakarami.vcp.ir][www.mortezakarami.vcp.ir]     [www.mortezakarami.vcp.ir] ادامه مطلب رابخوان....