مدارآژیر

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارآژیر

این پروژه نمونه خوبی از یک آژیر می باشد. صدای آلارم این مدار به اندازه کافی بلند است تا هر دزدی را فراری دهد . [www.mortezakarami.vcp.ir] برای مشاهده نقشه شماتیک مدارادامه مطلب راببینید...