مدارتایمرقابل تنظیم

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتایمرقابل تنظیم

مداریک تایمرقابل تنظیم که باآی سی cmos4060ساخته شده است رامشاهده می کنید. تغذیه این مدار9ولت بوده ومی توانیم باتغییردادن پتانسیومترزمان موردنظرمان رابین 1تا30دقیقه تنظیم کنیم. ادامه مطلب رابخوان...   [www.mortezakarami.v...