مدارفلاشرباولتاژکار1.5ولت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارفلاشرباولتاژکار1.5ولت

همانطورکه درنقشه می بینیدیک مدارکم مصرف فلاشرکه فقط بایک باطری قلمی تغذیه می شودنشان داده شده است. تمامی اجزای مدار در آی سی LM3909 و یک خازن الکترولیت که نقش تعیین فرکانس کاری مدار را دارد خلاصه می شود. شما میتوانید با تغییر دادن ظرفیت خازن به سرعت دل...