منبع تغذیه صفر تا 30 ولت مستقیم

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » منبع تغذیه صفر تا 30 ولت مستقیم

باساخت این مدارمی توانیدیک منبع تغذیه متغییرارزان قیمت داشته باشید.قلب این مدارآی سی رگولاتورlm317می باشد.ولتاژکارخازنها(ولتاژی که برروی بدنه خازن نوشته شده است)50ولت انتخاب شودوخازنهاازنوع الکترولیتی می باشند.خط مشکی درنقشه نشان دهنده قطب منفی خازنهاس...