مدارتشخیص بارش باران

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » آلارم بارش باران

بابارش باران وریختن آب روی صفحه سبزرنگ آلارم به صدادرمی آید. [WWW.MORTEZAKARAMI.V...