مدارتسترترانزیستور

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتسترترانزیستور

مدارزیریک تسترساده ترانزیستورمی باشدکه باقطعات ارزان قیمت ساخته می شود. طرزکارمداربدین صورت است که آی سی555یکموج مربعی بافرکانس 2 هرتز تولیدمی کند .درصورتی که هیچ ترانزیستوری درمحل موردنظرقرارنگیردهردوled یکی درمیان روشن وخاموش می گردند. [WWW.MORTEZAKA...