مداردیمرلامپ باPWM

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار دیمرلامپ باPWM

 دراین مقاله یک مداربسیارجذاب وکاربردی برای کم وزیادکردن نورلامپ های DCرابرای دوستان خوبم قرارمی دهم که بازدهی آن نسبت به سایرمدارهای دیمرحدود90%می باشد. دیمرهایی که باقطعات الکترونیکی دیگرساخته می شوندبسیارحجیم وسنگین هستندوبازده حداکثری آنها50%بیشترن...