مدار شارژر باتری سرب اسید

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار شارژر باتری سرب اسید

 درشکل زیریک مدار شارژر باتری سرب اسید با استفاده از آی سی رگولاتورLM317 رامشاهده می کنید.آی سی LM317یک ولتاژمناسب برای شارژباتری فراهم می کند. [WWW.MORTEZAKARAMI.V...