مدارتشخیص دهنده سطح آب مخازن

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتشخیص دهنده سطح آب مخازن

یکی ازکاربردهای فراوان الکترونیک درصنعت ،تشخیص میزان آب موجوددرمخازن می باشد. مداری که درزیرمشاهده می کنیدیک پروژه ساده اماکاربردی برای تشخیص سطح مایعات می باشد. [WWW.MORTEZAKARAMI.V...