مدارمنبع تغذیه متقارن15ولت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارمنبع تغذیه متقارن15ولت

درشکل زیریک مدارمنبع تغذیه متقارن رامشاهده می کنیدکه قادراست ولتاژهای 15+و15-راتولیدکند. [WWW.MORTEZAKARAMI.V...