مدار ساده نمایشگر خط مشغول !

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار ساده نمایشگر خط مشغول !

 این مدار بیشتر مورد استفاده کسانی هست که بیش از یک تلفن به یک خط وصل کردند و امکان تداخل بین مکالماتشون زیاده.   [www.mortezakarami.vcp.ir] [www.mortezakarami.vcp.ir] ادامه مطلب رابخوان...