مدار نمایش اعداد از طریق 7Segment

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار نمایش اعداد از طریق 7Segment

در این پروژه با نحوه نمایش اعداد بوسیله 7SEGMENT آشنا می شوید. [WWW.MOLRTEZAKARAMI.VCP.IR] 7SEGMENT شکل داخلی این قطعه الکترونیکی به صورت زیر است.در این قطعه همواره یک پایه بین تمامی پایه ها مشترک است.این پایه می تواند مثبت یا منفی باشد اگر این پایه مش...