مدار رقص نور ساده

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار رقص نور ساده

در این مدار با یک رقص نور ساده اماجذاب آشنا می شوید. قطعات مورد نیاز * 10 عدد LED قرمز یا هر رنگ دیگر[IMG/DANESHNAMEH_UP/B/BC/B1000630018.JPG] * 1 عدد آیسی 4011 * 1 عدد آیسی 4017 * 1 عدد خازن 0.1UF * 1 عدد پتانسیومتر 100k * 1 عدد مقاومت 1 مگا اهم * 1 ع...