شمارنده سه رقمی با 7segment

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » شمارنده سه رقمی با 7segment

در این مدار با یک شمانده سه رقمی با استفاده از کلید آشنا می شوید.در این مدار شما هر با که کلید PUSH-BOTTOM را فشار دهید.یک شماره به 7SEGMENTها اضافه خواهد شد.تا اینکه رقم 999 ایجاد شود.پس از آن اگر کلید را فشار دهید.هر سه 7SEGMENT عدد صفر را نشان خواهن...