مدارهشدار دهنده نشت آب

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارهشدار دهنده آب

در این پروژه با نحوه عملکرد و مدار هشدار دهنده آب آشنا می شوید.این مدار نسبت به رطوبت حساسیت زیادی ندارد.برای آشکار کردن رطوبت می توانید از سنسورهای رطوبت موجود در بازاراستفاده کنید. [IMG/DANESHNAMEH_UP/6/6D/ALARM-WATER1000.JPG] ادامه مطلب رابخوانید نظ...