پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » پروژه کنترل چپ گرد راست گرد موتورdc توسط تایمر

در این مدار شما با کنترل ساده یک موتور توسط مدارات تایمر آشنا می شو ید.در این مدار موتور با ارسال پالس توسط آیسی 555 یک بار در جهت حرکت عقربه های ساعت به مدت 1 دقیقه می چرخد.،پس از آن به مدت 10 تا 20 ثانیه توقف می کند.و پس از آن 1 دقیقه در خلاف جهت عقر...