مدار هشدار دهنده گاز شهری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار هشدار دهنده گاز شهری

این مدارساده به راحتی می تواندنشت گازراتشخیص دهدوماراباخبرکند.دراین مدارازسنسورگازTGS 813استفاده شده است .درادامه مطلب نقشه ودیتاشیت سنسوررامشاهده کنید. [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] ادامه مطلب رابخوانید نظریادت...