مدارتستر شبکه مخابرات و مشغول بودن خط

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتستر شبکه مخابرات و مشغول بودن خط

زمانی که من در دوره راهنمایی درس میخواندم، مجله کیهان علمی را هر ماه مطالعه میکردم. البته این مجله بعدها چاپ نشد. در یکی از شماره‌های این مجله مدار چشمک زن زیر را قرار داده بودند که به علت سادگی و اینکه از قطعات خیلی کمی تشکیل شده بود نظر من را جلب کرد...