مدارآمپلی فایر کوچک صوتی

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارآمپلی فایر کوچک صوتی

این مدارآمپلی فایرسیلرساده می توان صداهایی بادامنه چندمیلی ولت رادریافت کرده وتقویت کند سیگنال دریافتی ازطریق یک جک ورودی دوپایه که درنقشه باMUSIC INمشخص شده است دریافت می شود. [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] ادامه مطلب رابخوانید نظریادت...