مدار انتظار مکالمه

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدار انتظار مکالمه

مدار انتظار مکالمه در اکثر تلفن های جدید بصورت استاندارد وجود دارد.ولی اغلب اوقات ما با تلفن هایی سر کار داریم که فاقد این ویژگی مفید می باشند لذا دراینجا یک نمونه از این گونه مدارات که بصورت بسیار ساده نیز طراحی گشته آورده شده است. [WWW.MORTEZAKARAMI....