مدارراه اندازی لامپ مهتابی با 12 ولت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارراه اندازی لامپ مهتابی با 12 ولت

این مدار با استفاده از ولتاژ 12 ولت لامپ مهتابی را روشن می نماید.جهت کار کردن با این مدار حتی نیازی به لامپ با رشته سالم نیست و لامپهای معیوب را نیز میتوان توسط این مدار روشن نمود.ترانزیستور Q1 حتما بایستی بر روی گرما گیر نصب شود. [WWW.MORTEZAKARAMI.VC...