فرستنده اف ام fmدوترانزیستوری

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » فرستنده اف ام fmدوترانزیستوری

درادامه مطلب توسط  دو ترانزیستور یک فرستنده FM طراحی شده که دارای بردی معادل با 100 متر با ولتاژ تغذیه 9 ولت خواهد بود.ودر صورتی که ولتاژ ورودی 12 ولت باشد این برد به 120 متر افزایش پیدا می کند. [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR]   ادامه مطلب رابخوانید   نظریا...