کلید لمسی دیجیتالی

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » کلید لمسی دیجیتالی

کلیدهای لمسی در واقع نوعی از کلیدها مباشند که با لمس دست بین دو نقطه از مدار بین دو ضعیت روشن و خاموش تغییر وضعیت میدهند.کلیدهای لمسی هیچگونه قطغه مکانیکی ندارند لذا دارای عمر مفید بیشتری نسبت به کلید های معمولی میباشند.از این نوع کلیدها میتوان در هر ج...