مدارتشخیص حرارت

  پروژه های الکترونیک آنالوگ موجوددرسایت » مدارتشخیص حرارت

درشکل زیرمداری رامشاهده می کنیدکه به عنوان سوئیچ حرارتی بسیارساده می توانیم ازآن استفاده کنیم.دراین مدارباافزایش دما مقاومت سنسورNTCکم می شودوبیس ترانزیستورراتحریک کرده [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR] ادامه مطلب رابخوانید نظریادت...