دانلود کتاب مشخصات 1400 ترانزیستورپرکاربرد

 معرفی کتاب  » دانلود کتاب مشخصات 1400 ترانزیستورپرکاربرد

یک مجموعه بسیارمفیدشامل نام،مشخصات ولتاژوجریان،نوع پکیج ،بتاوفرکانس قطع  برای آنهایی که باترانزیستورهاطراحی مدارات الکترونیکی ومخابراتی  انجام می دهند.